cohennw-1783cohennw-1785cohennw-1789cohennw-1796cohennw-1800cohennw-1801cohennw-1802cohennw-1804cohennw-1805cohennw-1806cohennw-1807cohennw-1808cohennw-1809cohennw-1810cohennw-1811cohennw-1812cohennw-1814cohennw-1815cohennw-1816cohennw-1817